Edina Golać Šarić:U susret sa trećom životnom dobi

Naslovna

Sead Muftić (avantura.ba): Za početak nam kažite nešto o sebi?Edina Golać Šarić:Predstaviti sebe. Ovo mi je jedno od najtežih pitanja… Ko sam, šta sam, šta znam, a šta mogu znati, šta trebam činiti, čemu težiti i čemu se nadati? Pitanje vječito otvorenog odgovora, koje sama sebi gotovo svakodnevno postavljam.

Rođena sam 29.08.1975.g. u Brčkom, od oca Huse Golaća i majke hadži Nezire koji su me odgojili i odgajaju i dan danas prije svega na ljubavi prema čovjeku, skromnosti, blagosti, strpljenju, zahvalnošću, vjeri, redu i radu, kulturi dijaloga, poštovanju i odgovornosti prema društvenoj zajednici, te neprekidnom traganju za izvorima znanja i spoznaja… U najtežem obliku društvenog sukoba kojem smo svi bili izloženi 1992, sa nepunih 17 godina priključujem se Oružanim snagama BIH, te u vremenskom periodu od 1992-1996 radim kao zdravstveni radnik u Vojnoj ambulanti i ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga od 1996-2001. radim kao profesionalni vojnik u Vojsci FBIH. Paralelno sa profesionalnim angažmananom 1997. upisujem Defektološki fakultet i završavam ga u roku. Dobivam priliku i zapošljavam se na Defektološkom fakultetu, sada Edukacijsko-rehabilitacijskom, gdje radim do današnjeg dana. Svo to vrijeme svoje interese podređujem stručnom i naučnom radu, magistiram, doktoriram, nastojeći da stranice bibliografije izvezujem sa što više slova ispisanih u svakodnevnim susretima sa Čovjekom.

Od 2002. godine nižem najljepša i najsretnija zvanja u životu jedne žene, zvanje supruge i majke dva sina Bakira i Omara.

Od jula 2008.godine obavljam dužnost voditelja Uže naučne oblasti Motorički poremećaji i hronične bolesti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Po zvanju sam vanredna profesorica i svakodnevno sam okružena najvećim kapitalom naše zemlje mladim ljudima-studentima.
Tokom svih ovih godina nastojala sam biti predana volonterskom radu sa svojim suradnicima kroz projekte vezane za stvaranje poticajnih uslova za život čovjeka. Naše volonterske aktivnosti su vezane za čovjeka, a ne za određeni geografski prostor. Naročito sam zahvalna dr.sc. Stanku Blatniku sa Instituta za informacione i razvojne tehnologije iz Velenja, koji je prepoznao incijative i aktivni volonterski rad u razvijanju i implementaciji raznolikih programa, te sam stoga dobila i posebne zahvale u više navrata od Župana mjesne opštine Velenje, Republika Slovenija.
Voditelj sam prvog otvorenog Kabineta za somatoterapije i razvoj životnog potencijala u Bosni i Herecegovini. Na lokalnom nivou posebno bih istakla svoje incijative, i aktivni volonterski angažman kroz različite programske aktivnosti u Udruženju majki hendikepirane djece Tuzla, Udruženju H.O.”Lotosice”, Preduzeću za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom „Lotosice“ d.o.o. Tuzla, Klubu “Šećerlije”, Udruženju roditelja djece sa kohleranim implatatom, prihvatnim centor “Duje” sa kojima sam vezana i čvrstim prijateljskim i emotivno obojenim nitima.

10678853_926431980701069_5833706206033204807_n

Sead Muftić (avantura.ba):Šta je uticalo na Vas da upišete studij defektologije?

Edina Golać Šarić:Na moj izbor zanimanja- somatopedije presudan je uticaj imao moj radni angažman u ratnoj ambulanti i bolnici, te moj rad sa ratnim vojnim invalidima. Veliku odrednicu također, na moj izbor zanimanja ostavila je i tamnim slovima ispisana moja zdravstvena pozadina u određeneom vremenskom razdoblju.

10440800_918406054836995_4846870722453967319_n

 Sead Muftić (avantura.ba):Možete li se sjetiti nekih anegdota iz studentskih dana?

Edina Golać Šarić:Naravno da mogu. Gotovo svakodnevno sam bila sudionik i akter takvih situacija, kao i dan danas. Ali je jedna angedota koje se svi rado sjećamo i uvijek pri svakom susretu moja prijateljica Murisa je spomene, koja se je desila tokom druge godine mog studija. Naime, bio je drugi septembarski rok, ja bez stana (otkazala da uštedim novac), odlazim u studentski dom. Moja prijateljica Murisa i rođaka Belkisa tada studentice medicine ponude me da budem ilegalno kod njih u njihovoj maloj sobi dok traju rokovi, ali da ne donosim nikakve stvari zbog ograničenog prostora. Belkisa, naravno uslovi me još i time da nema kartanja i jamba i okupljanja društva do kraja roka, jer i one moraju da uče. Ja se vraćam odmah sa dvije najveće putne torbe koje su tada bile, bacam ih na sred sobe i sklanjam njihove stvari. One u čudu, i govore rekle smo bez stvari. Ja kažem ovo nisu stvari ovo je moj uslov za treću godinu, ovo su knjige. Rekle ste da mogu biti tu dok nedam uslov, ovo je moj uslov. Donijela sam samo uslov. One obje u čudu gledaju putne torbe, gledaju knjige i govore, ako ti dadneš uslov u ovom zadnjem roku i za ovih deset dana, ti si genijalka. Dovodile su sve znane i neznane i pokazivale na moje torbe i uslov u njihovoj sobi, smijali su se i zezali na moj račun. Uzgred, u mom džepu zadesile su se kocike za jamb, karte i njihova soba je postala poligon za besmislice i druženje. A ja sam kartala i čitala, promišljala i pjevala, smijala se i pisala, Murisa me čak i propitivala nasumice izvlačeći knjige. I eto, od tih dana ja sam za Murisu vječna genijalka i ovo je anegdota koja kruži na svim mjestima gdje se suretnemo ja i Murisa.

10304695_926438117367122_5551969605889816270_n

Sead Muftić (avantura.ba): Koji Vam je profesor ostao u najlljepšem sjećanju? Zašto?
Edina Golać Šarić:Moje svakodnevne puteve u potrazi za znanjem i spoznajama osvjetljavao je ne mali broj učitelja, profesora. Iz tih svakodnevnih puteva iznizala su se i bliska, čvrsta i najbolja prijateljstva. Na to sam posebno zahvalna, ponosna, sretna i privilegovana. Radi toga moram pomenuti svoje profesore bračni par dr. Ajšu i Adema Mahmutagić, koji su trasirali polje defektologije u Bosni i Hercegovini, te profesora Dragana Rapaića, sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda, čije je neprocjenjivo iskustvo zasigurno oplemenilo horiznote moga rada i djelovanja.
Naročito moram izdvojiti naučnika i profesora na brojnim svjetski prizantim sveučilišnim studijama Miroslava Prstačica, koji je bio moj profesor na diplomskim, postdiplomskim studijama i moj mentor. Profesor čija je neiscrpna energija stvaraoca, čovječnost i erudicija utkana i slovima vizionarskog usmjeravanja mog stručnog i naučno-istraživačkog rada. Zbog njih se svakodnevno preispitujem i težim napredovati, raditi i biti bolja osoba, ne bi li postala dostojna i na ponos svojih mudrih učitelja i prijatelja.

1743651_905828429428091_2280638252561286841_n

 Sead Muftić (avantura.ba):Recite nam nešto o svemu magistarskom radu!

Edina Golać Šarić:Moj magistraski rad je jedan od prvih radova u Bosni i Hercegovini koji je imao za cilj osvjetliliti ulogu, značaj i područje rada somatopeda/somatoterapeuta u institucijama za boravak osoba treće životne dobi. U tu svrhu prikazane su komponente plana i programa rada somatopeda/somatoterapeuta, te su razvijeni somatoterapijski programi u radu sa osobama treće životne dobi koji su i znanstveno evaulirani. Osnovne komponente ovih programa mogu se naći u knjizi “Treća životna dob”- veliko putovanje.

563788_10200151405337546_615922220_n

 Sead Muftić (avantura.ba):Recite nam nešto i o doktorskoj disertaciji?
Edina Golać Šarić:Kako bi se planirala, ali i vrednovala učinkovitost brige za osobe za osobe treće životne dobi potrebno je raspolagati sa istraživanjem glede demografskih, psihosocijalnih, funkcionalnih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, vjerkih, tradicijskih i drugih aspekata i potreba osoba treće životne dobi. S toga je i moja dokotrska disertacija bila usmjerna u tom pravcu istraživanja. Ishodi moje disertacije prikazali su portret osoba treće životne dobi u našem okruženju, rasvijetlili su i izlorali faktore koji utiču na promjene u funkcionalnim sposobnostima. Jedan od ishoda disretacije je bio i kondenzacija multidimenzionalnih mjernih instrumenata kojima se prikupljaju navedeni podatci. Tako da će budući istraživači, te stručnjaci različitih profila koji su vezani za rad sa osobama treće životne, kondenziranim mjernim instrumentom koji je proistekao iz disertacije značajno uštediti vrijeme prilikom istraživanja i prikupljanja informacija.

546962_4269234646180_319548710_n

Sead Muftić (avantura.ba): Koje predmete predajete na ERF-u?
Edina Golać Šarić:Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu predajem skupinu predmeta iz oblasti Motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i to: Asistivnu i rehabilitacijsku tehnologiju, Kreativnu terapiju. Suportivne terapije, Profesionalnu rehabilitaciju, Intelektualno vlasništvo u edukaciji i rehabilitaciji, Psihologiju osoba s onesposobljenjem, Procjenu i tretman osoba s motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima, te Rehabilitacijske programe za osobe treće životne dobi.

407859_2281544209068_2065969349_n

Sead Muftić (avantura.ba): Možete li nam iznijeti Vaše mišljenje o inkluziji osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju?

Edina Golać Šarić:Mišljenja sam da postoji mnogo prepreka i uzroka koji su različiti i složeni kada govorimo o inkluziji u našem društvu. Mi smo prije svega sudionici sistema i okruženja u kojem još uvijek nije zaživio savremeni pristup koncepta zdravlja i edukacije koji zahtijeva i predviđa multisektorski, multidisciplinarni i interdiscipliarni pristup zdravlju, edukaciji…
U našoj zemlji monopol zdravlja, te edukacije drže određene profesije. Imperativno je raditi na promociji ovakvog rada koji uključujuje ne samo medicinsku profesiju, nastavničke profesije, već i širok spektar drugih profesija, te i društvene, političke i ekološke krugove. Naročiti akcenat stavljam na edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka koji nakon završetka studija stiču kompetencije za samostalan rad u različitim područjima dijagnostike, edukacije i prevencije, kliničkog rada, terapije i rehabilitacije, interdisciplinarnu i multidisciplinarnu saradnju, te se osposobljavaju za rad ne samo u obrazovnom sistemu, već i u zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite, te je imperativan u razvijanju ovog koncepta i ne smije biti zaobiđen.
Smatram i vjerujem i tome podučavam mlade ljude studente, da onog momenta kada pojednici i zajednica preuzmu kontorlu nad svojim okruženjem i društvenim okolnostima, kad budemo vrednovali i promatrali jedne druge kroz prizmu ljubavi, prizmu potencijala sa kojim svako od nas raspolaže, međusobne solidarnosti, utičući istvoremeno i na politiku javnog obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite biće više prilika i jednakosti za sve na nas. Onogo momenta kada svi budemo imali jednake prilike i šanse, za rast, razvoj, učenje imaćemo i inkluziju. Tada nam taj termin neće biti ni potreban, jer bićemo svi jednaki…
Ja se iskreno nadam i tome težim svakoga dana da nabogatiji i najveći pojednici koji žive u našoj zemlji, koji se trenutno samo prepoznaju korz dijagnoze i oznake smetnje, teškoće, invalidnost itd… i koje sam imala čast, radost i zadovoljstvo upoznati kroz svoj rad imati i priliku da prikažu svoju pozamašno ispisanu i dugotrajno oročenu bankovnu knjižicu prijateljstva, ljubavi, iskrenosti, pravičnosti, solidarnosti, dobročinstva… i potencijal od kojih svih trebamo učiti.

386410_296572890362855_975206793_n

Sead Muftić (avantura.ba): Šta možete poručiti mladim defektolozima (edukatorima-rehabilitatorima) i studentima koji sada studiraju na EFR-u?
Edina Golać Šarić:Svim svojim studentima i mladim kolegama uvijek naglašavam da kroz život sakupljaju prijatelje, knjige, dobra djela i svakodnevno razvijaju i njeguju ljubav prema čovjeku.

247066_915126261831641_9089698524643688799_n

Sead Muftić (avantura.ba):Nedavno ste izdali knjigu “Treća životna dob”?. Šta Vas je ponukalo da napišete ovu knjigu? Recite nam nešto više o knjizi!
Edina Golać Šarić:Cijeli dosadašnji put mog rasta i razvoja protkan je podsticajima, potporom, razumijevanjem i ljubavi većeg broja osoba koje su po hronološkom određenju pripadale ili danas pripadaju trećoj životnoj dobi. Ti svakodevni darovi ispisali su neprocjenjivo iskustvo koje je zasigurno oplemenilo horizonte mog života i usmjerilo moj stručni i naučni interes ka populaciji osoba treće životne dobi, te je reflektirano na stranicima ove knjige.

U ovoj knjizi kroz 18 poglavlja oslikana su i temeljna znanja i spoznaje o procesima starenja, demografskim trendovima starenja, promjenama koje nastaju tokom starenja, oblicima savremene društvene brige, te dosadašnjim istraživanjima o povezanosti između određenih biopsihosocijalnih i kulturnih faktora sa različitim aspektima zdravlja i funkcioniranja osoba treće životne dobi. Prikazane su i pojedine somatoterapijske metode u kliničkoj praksi za različita problemska područja (motorički poremećaji i hronične bolesti, mentalna, reumatska i maligna oboljenja…). Moram naglasiti da je u knjizi jedno kopletno poglavlje posvećeno seksualnosti u trećoj životnoj dobi, koje do sada bilo zapostavljeno u našoj stručnoj, znanstvenoj literaturi i radu. Pionirskim potezom ispisivanja ovog poglavlja u sredini u kojoj živim, rastem i razvijam se, iskreno se nadam da ću doprinijeti senzibilizaciji somatopeda, edukatora-rehabilitatora i ostalih stručnjaka i pojedinaca koje dolaze u kontakt sa starijim osobama i bave se problemima njihove seksualnosti kao važnim aspektom zdravlja i ljudskih prava, kako bi kroz svoj rad doprinijeli razvijanju pozitivnijih stavova o ovoj izuzetno bitnoj, a zanemarenoj temi. Za ovu priliku bih istakla i zadnje 18. poglavlje Formulu uspješnog starenja, na kojem su urađena dva znanstvena istraživanja i koje se pokazalo kao uspješno biblioterapijsko sredstvo u brzom mijenjanju percepcije starosti i starenja, i postizanja ugode i radosnog raspoloženja.
Trudila sam se da cijeli način izlaganja u prikazanim poglavljima bude obojen holističkim pristupom, a poseban naglasak je stavljen na ulogu, zadatke i metode rada somatoterapeuta koji povezujući spoznaje iz različitih područja biomedicinskih, humanističkih, društvenih i drugih nauka, kao i različitih područja umjetnosti, usmjerava svoj rad ka prevenciji mentalnog i fizičkog zdravlja, te promociji aktivnog i uspješnog starenja. S toga, veliku zahvalnost iskazujem saradnicima na knjizi koji su svojim prilozima omogućili sve ovo.
Vaši čitatelji mogu ukoliko su zainteresirani mogu pogledati na stranici (na linku ispod)dio sa promocije ove knjige, i dobiti više informacija o samoj knjizi, te njenim recenzijama.

Sead Muftić (avantura.ba): Hvala Vam na izdvojenom vremenu i ugodnom razgovoru!
Edina Golać Šarić:Hvala i Vama.

149384_926429527367981_6124991440792088746_n